Támogatóink:

 
2016. 07. 13. Erdő János emlékünnepély halála 20. évfordulóján

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósága 2016. július 27-én, szerdán, emlékünnepélyt szervez Kolozsváron dr. Erdő János egykori püspök, teológiai tanár halála 20. évfordulóján.

Az esemény programja

Házsongárdi temető, 17:00 óra

Koszorúzás és imádság Erdő János sírjánál

Unitárius kollégium díszterme, 18:00

Megnyitó

Bálint Benczédi Ferenc püspök

Előadások

Tovább...

2016. 07. 12. XL. Unitárius Ifjúsági Konferencia zárónyilatkozata

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2016. július 8-10. között Kissolymosban szervezte meg a XL. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvényen az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, illetve a központi szervező csapat tagjaiként 200 fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia záró mozzanataként kopjafát avattunk, és megünnepeltük a jubileumi 40. évet, azaz a konferencia születésnapját.

A konferencia munkálatainak összegzéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1928–1939 között, majd az 1991 óta évente megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák elsősorban egy-egy megadott téma feldolgozását célozzák, többnyire olyan területekről, amelyek az ifjúság életében fontos szereppel bírnak. Az idei rendezvény az 1928-as Unitárius Ifjúsági Konferenciát idézte fel részletekben, úgy előadásokban, mint a hangulat szintjén. Tovább...


2016. 07. 08. XL. Unitárius Ifjúsági Konferencia - 2016. július 8–10., Kissolymos

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) évenkénti konferenciája a magyar unitárius ifjúság életében nagy múltra tekint vissza: az 1900-ban alakult ODFIE első ilyen jellegű seregszemléjét 1928-ban szervezte meg. Az 1991-től ismét évente megrendezett konferenciák előadásai olyan témaköröket érintenek, amelyek a mindenkori ifjúság számára meghatározók.

A 40. Unitárius Ifjúsági Konferencia időpontja 2016. július 8–10., helyszíne Kissolymos.

Az itten olvasható programterv szerint az ünnepi megnyitót pénteken, július 8-án 17 órától tartják, a rendezvény pedig vasárnap este ér véget. A konferencia honlapján további részletek olvashatóak: www.konferencia.odfie.hu.

A rendezvény fő támogatói: a Magyar Unitárius Egyház, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap.


2016. 07. 03. Kolozsváron ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2016. július 1-én Kolozsváron ülésezett.

Az összesen 119 tagú, világi és lelkészi képviselőkből álló Főtanács ülése pénteken 10 órakor a kolozsvári belvárosi unitárius templomban istentisztelettel kezdődött, amelyen Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi lelkész mondott imát és egyházi beszédet.

Az istentisztelet után a Főtanács a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György dísztermében kezdte meg a tényleges gyűlésezés. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után sor került a tisztségüket, illetve hivatalukat újonnan átvett személyek ünnepélyes eskütételére. Ezután a Főtanács megemlékezett a közelmúltban elhunytakról, majd tiszteletbeli címek odaítéléséről döntött. Következő tárgyként a Főtanács nyilatkozat elfogadásával emlékezett meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára, valamint a kommunista diktatúrák unitárius egyházi áldozatairól.

A főtanácsi ülés keretében időközi választásra került sor az Egyházi Képviselő Tanács testületében megüresedett két hely betöltése céljából. Az egyházszervezeti határozathozatal rendjén a Főtanács tudomásul vette az egyházi alaptörvény romániai államigazgatási elismerését, jóváhagyta a Bözödkőrispataki Unitárius Egyházközség kérését nevének megváltoztatására (Kőrispataki Unitárius Egyházközség), és elfogadta a Nyárádszentlászlói Unitárius Egyházközség és a Nyomáti Unitárius Egyházközség egyházszervezeti jellegének módosítását társegyházközséggé. Tovább...

2016. 07. 03. Nyilatkozat a kommunista diktatúrák unitárius egyházi áldozatairól az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa Isten iránti hálával tekint vissza az 1956. évi magyar forradalomra és szabadságharcra.

Miközben kegyelettel emlékezünk az áldozatokra és fejet hajtunk a világraszóló események hősei előtt, elismeréssel gondolunk azokra is, akik Magyarország határain kívül vállaltak szolidaritást a forradalmárokkal és szabadságharcosokkal. Köztük tartunk nyilván tizennyolc erdélyi unitárius lelkészt, teológiai tanárt és lelkésznövendéket, valamint több olyan unitárius egyháztagot, akik a hatvan évvel ezelőtti magyar forradalmat és szabadságharcot követő években politikai fogságot szenvedtek. Több mint félévszázados távlatból is együttérzéssel gondolunk börtönbeli szenvedéseikre, a későbbi meghurcoltatásukra, valamint a megtorlásokkal sújtott hozzátartozóikra.

Meggyőződésünk, hogy áldozatuk hozzájárult a kelet-közép-európai kommunista diktatúráknak 1989-ben véget vető rendszerváltozások bekövetkeztéhez. A történelem Ura óvja jövőnket olyan államhatalmi rendszerektől, amelyek hasonló áldozatokat és szenvedéseket követelnének!

Kolozsvár, 2016. július 1.

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa