Támogatóink:

Együtt Isten völgyében – Kercsed


2017. november 5-én, délután aranyosszéki unitáriusok és reformátusok ünnepeltek együtt a reformáció 500. évfordulóján a kercsedi református templomban.
Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Fehér Attila evangélikus esperes, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház főtanácsosa végezte, aki Pál apostol galatabeliekhez írt leveléből ("az igaz ember hitből fog élni" Gal 3,11), illetve a római levélből ("A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által" Róm 10,17) választotta beszéde alapgondolatát. A reformáció 500 eseményeit, a közös ünneplések tanulságait összefoglaló beszéd arra kereste a választ, hogy az ünneplő és emlékező közösségek számára miként lehet a jelenben is katalizátor a reformáció eszméje. A kedvezőtlen társadalmi hatások egyben lehetőséget is kínálnak, hiszen az egyháznak szembe kell néznie a jelenkori kihívásokkal, de szolgálatát is újra kell értékelnie, ma is szükség van a szüntelen reformációra. Az egyházat szolgálók, az egyházban megmaradók pedig fokozott felelősséggel kell hivatásukat betöltsék: "Aki ma bent akar maradni az egyházban, annak egyre öntudatosabban, egyre elszántabban, egyre nyilvánvalóbban kell tennie ezt." - fogalmazott.

Dr. Gudor Kund Botond, a nagyenyedi református egyházmegye esperese a reformáció történetét vázoló nagyívű előadásában a magyarországi, ezen belül pedig az erdélyi fejedelemség korabeli viszonyai között ismertette a protestantizmus megerősödését lehetővé tevő folyamatokat. Nemcsak az erdélyi lutheránus, református és unitárius mozgalmakkal foglalkozott, hanem a reformációnak a román ajkú lakosságot is érintő vetületeiről, és az irányukba tett missziós lépésekről is értekezett.
Az ünnepség végén Oláh Mátyás helyi lelkész jubileumi oklevelet adott át a kercsedi és bágyoni református presbitereknek, majd a hagyományos szeretetvendégségre került sor.