Támogatóink:

Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről


A Désfalvi Unitárius Egyházközség 2017. június 18-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Küküllői Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 53/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Désfalvi Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 36.§ (2)-e értelmében a Püspöki Hivatal az egyházközség felkérését jelen irattal a lelkészi kar tudomására hozza. A szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében kinevezhetők: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek.

Az egyházközség lelkészi állása iránt érdeklődők, ez irányú szándékukat, legkésőbb 2017. július 28-ig jelenthetik be a Püspöki Hivatalnak.

A kötelezően benyújtandó iratok jegyzéke:

(1) A lelkészi állás iránti érdeklődés indoklása és a gyülekezeti tevékenységi terv ismertetése (legfeljebb két oldal terjedelemben).

(2) Kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a lelkészi állást elfoglalja.

 

Kolozsvár, 2017. július 13.

Atyafiságos üdvözlettel,


Bálint Benczédi Ferenc, püspök


Pap Mária, püspöki titkár